Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Banská Bystrica 22. januára 2021

 Spojené kráľovstvo vystúpilo 1. februára 2020 z Európskej únie a stalo sa tak „treťou krajinou". Vyjednávacím tímom EÚ a UK sa po náročných rokovaniach 24. decembra 2020 podarilo dosiahnuť dohodu o usporiadaní budúcich vzťahov. Všetky úkony potrebné na ukončenie riadneho ratifikačného procesu, rešpektujúc postavenie a kompetencie inštitúcií EÚ, prebehnú najneskôr do 28. februára 2021, dokedy je možné dohodu predbežne uplatňovať.

Nové obchodné partnerstvo EÚ s UK definuje Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej. Okrem obchodu s tovarom a službami táto časť rieši aj širokú škálu ďalších oblastí vrátane ochrany duševného vlastníctva.

 „Dôležité je si uvedomiť, že osoby, ktoré majú záujem získať ochranu v Spojenom kráľovstve, si už musia svoje práva prihlasovať prostredníctvom Úradu Spojeného kráľovstva pre duševné vlastníctvo alebo prostredníctvom medzinárodného zápisu v Svetovej organizácii pre duševné vlastníctvo (WIPO)," uvádza Matúš Medvec, predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej aj ako ÚPV SR).

Nová dohoda EÚ so Spojeným kráľovstvom v skratke

Ochrana duševného vlastníctva
Cieľom dohody je uľahčiť výrobu, poskytovanie a komercializáciu inovatívnych a kreatívnych výrobkov a služieb medzi zmluvnými stranami, a to obmedzením prekážok obchodu.

Dohoda ďalej obsahuje záväzky v oblasti duševného vlastníctva, ktoré poskytujú vysoké štandardy ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva. Patria sem registrované práva duševného vlastníctva, ako sú patenty, ochranné známky a dizajny, a neregistrované práva, ako sú autorské práva, obchodné tajomstvo a neregistrované dizajny. Tieto ustanovenia odkazujú na normy stanovené v medzinárodných dohodách, ako sú Dohoda Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) a zmluvy Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

Dohoda taktiež obsahuje mechanizmy spolupráce a výmeny informácií medzi EÚ a UK o otázkach spoločného záujmu v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

Pokiaľ ide o zemepisné označenia, dohoda umožňuje obom stranám stanoviť si vlastné pravidlá a ďalšie smerovanie svojich príslušných systémov. Spojené kráľovstvo a EÚ sa dohodli na doložke o preskúmaní zemepisných označení, ktorá stanovuje, že Spojené kráľovstvo a EÚ môžu vyvinúť primerané úsilie na dosiahnutie dohody o pravidlách ochrany a domáceho presadzovania svojich zemepisných označení.

Text dohody týkajúci sa práv priemyselného vlastníctva (.pdf, 267 kB)

 „Praktickým dôsledkom brexitu je zmenšenie teritoriálnej platnosti ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva. Inak povedané, ak prihlasovatelia žiadajú o registrovanie ochrannej známky po 31. decembri 2020, tak bude platná len v EÚ27, ale nie na území Spojeného kráľovstva," konkretizuje predseda ÚPV SR.

Do 31. 12. 2020 bolo možné využiť komunitárny systém a registrovať si ochrannú známku EÚ alebo dizajn Spoločenstva, prostredníctvom ktorých prihlasovateľ získal ochranu na celom území EÚ. Ak sa ale do 31. 12. 2020 nestihlo ochrannú známku EÚ zapísať do registra EÚ, bude v prípade požiadavky ochrany potrebné podať žiadosť o zhodnú ochrannú známku v UK, a to v priebehu deviatich mesiacov od konca prechodného obdobia, t. j. do konca septembra 2021. V takom prípade bude mať ochranná známka rovnaký dátum podania a dátum priority ako v podanej prihláške ochrannej známky EÚ. Prihlasovateľ tak bude povinný zaplatiť poplatok za podanie prihlášky. Majitelia ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva, ktoré boli zapísané pred koncom prechodného obdobia, t. j. do 31. decembra 2020, automaticky získali zhodné zapísané a vymáhateľné práva v Spojenom kráľovstve. Zachovanie ochrany nie je podmienené žiadnym poplatkom. Majitelia týchto ochranných známok a dizajnov nebudú povinní počas troch rokov po uplynutí prechodného obdobia mať v Spojenom kráľovstve korešpondenčnú adresu. Majitelia ochranných známok EÚ, ktorí nebudú mať záujem vlastniť zhodnú ochrannú známku v UK, môžu kedykoľvek po skončení prechodného obdobia podať Úradu Spojeného kráľovstva pre duševné vlastníctvo oznámenie o svojom rozhodnutí.


Realita v číslach

„Momentálne je v registroch Úradu priemyselného vlastníctva SR z UK zapísaných 1 123 platných ochranných známok a 4 dizajny. Zo Slovenska bolo v roku 2019 podaných do UK 6 prihlášok ochranných známok. Na základe medzinárodného zápisu v Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO) je na území SR chránených 561 medzinárodných ochranných známok a ďalších 14 470 medzinárodne zapísaných ochranných známok, v ktorých je určenou zmluvnou stranou EÚ, od prihlasovateľov zo Spojeného kráľovstva. Navyše, prostredníctvom registrácie na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sa na územie SK vzťahuje ochrana 1 318 250 ochranných známok EÚ a 843 089 dizajnov Spoločenstva," špecifikuje predseda ÚPV SR.


V prípade patentov a dodatkových ochranných osvedčení nedochádza prakticky k žiadnej zmene. Ochranu patentu je možné získať prostredníctvom podania európskej patentovej prihlášky Úradu priemyselného vlastníctva SR, resp. priamo Európskemu patentovému úradu, alebo je možné využiť podanie patentovej prihlášky priamo Úradu Spojeného kráľovstva pre duševné vlastníctvo.

Osoby oprávnené používať zemepisné označenia, označenia pôvodu, zaručenú tradičnú špecialitu alebo tradičný výraz pre víno, ktoré sú v EÚ chránené k poslednému dňu prechodného obdobia, budú oprávnené ich používať aj v Spojenom kráľovstve bez akéhokoľvek preskúmania a bude im poskytnutá prinajmenšom rovnaká úroveň ochrany, ktorú majú podľa práva EÚ. Táto ochrana sa bude poskytovať, kým nenadobudne platnosť a nebude použiteľná dohoda upravujúca budúci vzťah medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

V súčasnosti je Spojené kráľovstvo súčasťou systému regionálneho vyčerpania práv Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), čo znamená, že práva duševného vlastníctva sa považujú za vyčerpané potom, čo boli so súhlasom vlastníka práva uvedené na trh kdekoľvek v rámci EHP. Práva týkajúce sa duševného vlastníctva, ktoré boli na území EÚ a UK vyčerpané pred koncom prechodného obdobia za podmienok práva EÚ, zostanú vyčerpané na oboch územiach. Po skončení prechodného obdobia už nebude UK súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vyčerpanie práv v rámci EHP sa automaticky nebude vzťahovať na tovary uvedené na trh v UK. Podobne sa práva na tovary uvedené na trh v EHP nebudú považovať za vyčerpané v UK.

Vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskeho hospodárskeho priestoru zároveň vyplýva pre prihlasovateľov zo Slovenska, ktorí majú záujem o ochranu svojho priemyselného vlastníctva na území Spojeného kráľovstva, povinnosť zastúpenia v konaniach pred úradom priemyselného vlastníctva. Rovnaký princíp platí aj v prípade prihlasovateľov zo Spojeného kráľovstva na Slovensku.

Ďalšie informácie sú uvedené v jednotlivých nasledujúcich oznámeniach:

Ochranné známky a dizajny
Oznámenie zainteresovaným stranám: Vystúpenie Spojeného kráľovstva a pravidlá EÚ v oblasti ochranných známok Európskej únie a dizajnov spoločenstva (.pdf, 438 kB)

Patenty a dodatkové ochranné osvedčenia
Oznámenie zainteresovaným stranám: Vystúpenie Spojeného kráľovstva a pravidlá EÚ v oblasti dodatkových ochranných osvedčení pre liečivá a prípravky na ochranu rastlín (.pdf, 363 kB)

Zemepisné označenia a označenia pôvodu
Oznámenie zainteresovaným stranám: Vystúpenie Spojeného kráľovstva a pravidlá EÚ v oblasti zemepisných označení (.pdf, 537 kB)

Vyčerpanie práv duševného vlastníctva
Oznámenie zainteresovaným stranám: Vystúpenie Spojeného kráľovstva a pravidlá EÚ v oblasti vyčerpania práv duševného vlastníctva (.pdf, 330 kB)

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda ÚPV SR


Kontakt pre médiá:
Erika Presperínová, +421/905 529 310,
erika.presperinova@indprop.gov.sk
Úrad priemyselného vlastníctva SR


Prílohy:

Oficiálna tlačová správa v PDF (pdf, 274 kB)
Dopad brexitu na práva priemyselného vlastníctva (celá analýza) (.pdf, 232 kB)
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (.pdf, 8 MB)
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (.docx, 2,66 MB)


Súvisiace odkazy