Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Banská Bystrica 7. mája 2021

„Patentová ochrana je nástroj, ktorý zaručuje, že nikto iný, okrem majiteľa patentu, nesmie vyrábať, využívať, ponúkať alebo uvádzať produkt na trh. Liečivá, vrátane vakcín sa môžu chrániť patentom po dobu 20 rokov a naviac aj dodatkovým osvedčením ďalších 5 rokov. Diskusia k uvoľneniu patentovej ochrany sa musí starostlivo zvážiť, aby existovala motivácia výrobcov naďalej vyvíjať nové, nákladné a inovatívne produkty. Práve farmaceutické produkty sú špecifické tým, že finančná návratnosť ich vývoja trvá aj desiatky rokov. Samozrejme v dobe pandémie čelíme novému, bezprecedentnému dopytu po produktoch, ktoré vrátia život do normálu a preto je diskusia k uvoľneniu patentovej ochrany podstatná. Už dnes však existujú spoločnosti, ktoré sa patentovej ochrany pre svoje vakcíny vzdali,“ uvádza Matúš Medvec, predseda ÚPV SR.

India a Juhoafrická republika prišla s návrhom, ktorý žiada o uvoľnenie patentov na vakcíny proti COVID - 19, keďže podľa nich patenty bránia väčšej produkcii vakcín. Žiadajú dočasné pozastavenie uplatňovania niektorých článkov Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) súvisiacich s ochranou patentov. Cieľom tohto opatrenia je zvýšenie globálnych dodávok vakcín a urýchlenie procesu zaočkovania obyvateľov menej rozvinutých krajín proti COVID – 19. Je však uvoľnenie patentov tým najlepším riešením na danú situáciu? Čo to znamená pre majiteľov patentov na výrobu vakcín, ak prídu o svoj patent alebo ochranu? Je postoj Európskej komisie, ktorá je na strane výrobcov vakcín, nahradiť uvoľnenie patentov len „núteným licencovaním“, ktorého možnosť predvída aj dohoda TRIPS, bezpečnejší pre majiteľov patentov?

Primárnym účelom nútených licencií je zabrániť nedostatočnému využívaniu vynálezu majiteľom patentu, resp. zabezpečiť dodávanie výrobku na trh v dostatočnom množstve. V SR sú podmienky udelenia nútenej licencie upravené v patentovom zákone a o jej udelení v SR rozhoduje na návrh súd.

Európska komisia, ktorá doteraz obhajovala i možnosť „núteného licencovania“, 6.5.2021 uviedla, že EÚ je otvorená diskusii o uvoľnení patentov vakcín na globálnej úrovni a je pripravená rokovať o akomkoľvek návrhu, ktorý efektívne a pragmaticky vyrieši vakcinačnú krízu.

Z dôvodu ochrany svojich doterajších i budúcich investícií sa členské štáty WTO (Svetová obchodná organizácia) zhodli na potrebe zabezpečenia aspoň minimálnej úrovne ochrany týchto práv prostredníctvom Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva – TRIPS. Dohoda vstúpila do platnosti 1. 1. 1995 a je jedinou multilaterálnou obchodnou dohodou, ktorá sa výlučne venuje právam duševného vlastníctva. Predstavuje 3 okruhy tém – medzinárodné štandardy, vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva a urovnávanie sporov.

Na zasadnutí Rady TRIPS 30. apríla sa členovia WTO dohodli pokračovať v diskusii k návrhu na dočasné zrušenie určitých povinností vyplývajúcich z dohody TRIPS v reakcii na tému COVID – 19 a vakcinácie a poverili predsedu WTO, aby o tomto rozhodnutí informoval Generálnu radu na zasadnutí 5. - 6. mája 2021.

Dokument požaduje, aby sa všetci členovia WTO vzdali uplatňovania určitých ustanovení dohody TIRPS v súvislosti s prevenciou, obmedzovaním alebo liečením COVID – 19. Podľa navrhovateľov je cieľom vyhnúť sa prekážkam brániacim včasnému prístupu cenovo dostupným lekárskym výrobkom, vrátane vakcín, liekov alebo k rozšírenému výskumu, vývoju a výroby dodávok základných lekárskych výrobkov.

Zrieknutie by sa týkalo povinností v štyroch oddieloch dohody TRIPS, a to: o autorských právach a príbuzných právach, priemyselných vzoroch – dizajnoch, patentoch a ochrane nezverejnených informácií.

Dočasné neuplatňovanie týchto ustanovení by trvalo niekoľko rokov, alebo pokiaľ by nebolo zavedené rozsiahle očkovanie väčšiny svetovej populácie. Tieto zmeny v jednotlivých oddieloch dohody TRIPS by mohla v zmysle návrhu schváliť Generálna rada WTO a vyhodnotili by sa každoročne na zasadnutí WTO.

Ďalším prvkom i dôležitým krokom je spolupráca s priemyslom. Vzhľadom na naliehavosť a technickú zložitosť výroby vakcín by vlády jednotlivých krajín mali uľahčiť spoluprácu medzi vývojármi a výrobcami vakcín na základe transferu technológií a know – how. Predstavitelia EÚ sa domnievajú, že vývojári vakcín by mali byť pripravení uzavrieť dohody, ktoré uľahčia dodávky vakcín do krajín s nízkym alebo stredným príjmom. Považujú to za najlepší spôsob, ako urýchliť dodávky na celom svete a zabrániť šíreniu nových mutácií vírusu.

„Pri riešení tejto krízy môže hrať dohoda TRIPS a jej princípy dôležitú úlohu. Dohoda TRIPS už v súčasnosti poskytuje rovnováhu medzi ochranou práv duševného vlastníctva, ktorá je rozhodujúcim stimulom pre inováciu, a podporou prístupu k liekom a zdravotnej strarostlivosti pre každého obyvateľa“ - konštatuje Medvec.

#patent #vakciny #dusevnevlastnictvo #licencia #priemyselnevlastnictvo #dobretrebachranit #TRIPS

Kontakt pre médiá:
Erika Presperínová, +421/905 529 310, erika.presperinova@indprop.gov.sk


Prílohy:
https://eeas.europa.eu/delegations/world-trade-organization-wto/97928/eu-statements-general-council-meeting-05-06-may-2021_en

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/gc_05may21_e.htm


Súvisiace odkazy