Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Banská Bystrica 26. apríla 2021

SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 2021

CHRÁŇ SVOJ NÁPAD!

 

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO ) stanovila 26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva. Jeho 21. ročník sa na Slovensku venuje významu malých a stredných podnikov s heslom CHRÁŇ SVOJ NÁPAD!

Malé a stredné podniky tvoria 99 % všetkých podnikov a sú významným zdrojom inovácií, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť. V rastúcej globálnej konkurencii je nevyhnutná účinná ochrana ich duševného vlastníctva.

Dňom duševného vlastníctva si pripomíname obrovskú hodnotu kreativity a chceme zvýšiť vedomie o duševnom vlastníctve a význame jeho ochrany. Cesty inovácií môžu byť zložité, pretože premena nápadov na nové produkty je nákladná a časovo náročná. Práve duševné vlastníctvo má dôležitú úlohu pri získavaní hodnôt z nápadov.

„Malé a stredné podniky zamestnávajú dve tretiny zamestnancov. Odhaduje sa, že iba približne 30 až 60 % malých a stredných podnikov vyvíja obchodnú činnosť dlhšie ako päť rokov. Našou kľúčovou úlohou je poskytovať podporu pri ochrane nápadov a myšlienok, ktoré vznikajú v malých a stredných podnikoch. Práve ochrana inovácií pred zneužitím zvyšuje obrat, potenciál a hodnotu podnikov, ale aj celkovú konkurencieschopnosť krajiny,“ konštatuje predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Inovácie umožňujú malým podnikom, aby rástli a zamestnávali viac ľudí, čo v konečnom dôsledku posilní ekonomiku. Tým, ktorí do inovácií investujú čas, úsilie a peniaze, ponúka duševné vlastníctvo spôsob, ako z nich dostať úžitok. Z európskej štúdie vyplynulo, že v prípade malých a stredných podnikov s právami duševného vlastníctva je o 21 % pravdepodobnejšie, že budú v nasledujúcom období rásť a o 10 % pravdepodobnejšie, že sa stanú rýchlorastúcou firmou. V prípade podnikov, ktoré vlastnia celý súbor práv duševného vlastníctva, je ešte pravdepodobnejšie, že dosiahnu veľmi vysoký rast. Pozitívny vplyv na podnikanie po ochrane svojich práv duševného vlastníctva registruje až 54 % malých a stredných podnikov. Medzi hlavné identifikované vplyvy patrí zvýšenie reputácie (52 %), obratu (39 %) a vstup na nové trhy (37 %).

V roku 2020 prešiel celý svet jednou z najväčších kríz za posledné storočie. Pandémia COVID- -19 zasiahla takmer každý podnik. Úrad priemyselného vlastníctva SR konštatuje, že duševné vlastníctvo patrí medzi odvetvia, ktorých sa kríza dotkla len minimálne. Výrazne, až o 20 %, stúpol počet slovenských vynálezov a mnohé reagovali aj na vylepšenia v boji proti aktuálnej pandémii.

Veľmi pozitívnou správou je podanie takmer 3 000 prihlášok ochranných známok, čo predstavuje o 4 % viac než v roku 2019. Prekvapivo, najväčší nárast, vyše 35 % v porovnaní s minulým rokom, úrad evidoval pri prihláškach dizajnov. Prevažujúci podiel prihlášok ochranných známok podaných ÚPV SR, takmer 82 % zo všetkých podaní, prichádza od domácich firiem a podnikateľov.

Svetový deň duševného vlastníctva nám pripomína, že ochrana duševného vlastníctva, či už ide o ochrannú známku, patent, úžitkový vzor, alebo dizajn, je cestou k právnej ochrane know-how, a tým k posilneniu hodnoty podniku, ako aj cestou k zvýšeniu hodnoty firmy a jej postavenia na trhu. Chráňte si svoje nápady!

POZRITE SI:
PRÍHOVOR PREDSEDU ÚPV SR, Mgr. Matúša Medveca, MBA K SVETOVÉMU DŇU DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

ROZHOVOR PREDSEDU ÚPV, MATÚŠA MEDVECA NA TOHTOROČNÚ TÉMU SVETOVÉHO DŇA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

#SvetovyDenDusevnehoVlastnictva #euipo #WIPDay #dobretrebachranit #wipo #patent #ochrannaznamka #dizajn #trademarks #dusevnevlastnictvo #intelectuallproperty #saveyouridea #MaleaStrednePodniky #podnikatel #podnikanie #SME #worldipday #biznis #svetovydendusevnehovlastnictva2021

Kontakt pre médiá: Erika Presperínová,+421/905 529 310, erika.presperinova@indprop.gov.sk

Prílohy
Grafika Svetový deň duševného vlastníctva 2021

ilustračný obrázok


1 World Intelectual Property Office
2 Spoločná štúdia Európskeho patentového úradu a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo s názvom Rýchlorastúce podniky a práva duševného vlastníctva

 


Súvisiace odkazy