Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Výbor pre štandardy WIPO (Committee on WIPO Standards, CWS) rozhodol, že prechod od štandardu WIPO ST.25 k štandardu ST.26 sa uskutoční v januári 2022.
Štandard ST.26 je preto zverejnený na informačné účely pre úrady priemyselného vlastníctva a ďalšie zainteresované strany.
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf

Štandard ST.26 definuje uvádzanie sekvencií nukleotidov a aminokyselín v patentovej prihláške v zozname sekvencií a poskytuje definíciu dokumentu (DTD) pre zoznam sekvencií v XML.
Odporúča sa, aby úrady priemyselného vlastníctva akceptovali akýkoľvek zoznam sekvencií vyhovujúci tomuto štandardu, ktorý je podaný ako súčasť patentovej prihlášky alebo v súvislosti s patentovou prihláškou.
Na účely tohto štandardu je sekvenciou, pre ktorú sa vyžaduje zaradenie do zoznamu sekvencií, taká sekvencia, ktorá je uvedená kdekoľvek v patentovej prihláške vymenovaním jej zvyškov a môže byť reprezentovaná ako:

  1. nerozvetvená sekvencia alebo lineárna oblasť rozvetvenej sekvencie obsahujúca desať alebo viac špecificky definovaných nukleotidov, alebo
  2. nerozvetvená sekvencia alebo lineárna oblasť rozvetvenej sekvencie obsahujúca štyri alebo viac špecificky definovaných aminokyselín.
WIPO ponúka záujemcom o problematiku webináre zamerané na oboznámenie sa s nástrojmi na vytváranie zoznamu sekvencií a na podporu pri využívaní ST.26.
Prihlásiť sa na webinár je možné na stránke WIPO: https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=330


Súvisiace odkazy